Säännöt ja saavutettavuusseloste

Säännöt ja saavutettavuusseloste

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Rozentāls-seura ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä seura.

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Seuran tarkoituksena on toimia Suomen ja Latvian kulttuurisuhteiden ja muun yhteistyön kehittämiseksi sekä Latvian historian ja yhteiskunnallisen, taloudellisen ja sivistyksellisen elämän tuntemuksen levittämiseksi ja syventämiseksi Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura toimii yhdyssiteenä Suomen ja Latvian kansalaisten ja kansalaisryhmien välillä, järjestää esitelmätilaisuuksia, näyttelyjä ja erilaisia kulttuuri- ja muita tilaisuuksia, asiantuntijatapaamisia ja harrastustoimintaa, edistää latvian kielen opetusta ja opiskelua sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, jonka tarkoituksena on molemmissa maissa lisätä toistensa olojen ja pyrkimysten tuntemusta.

3. JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta henkilöjäseniltä, yhteisöjäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää seuran vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

6. HALLITUS

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja kuusi ( 6 ) muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen jäsenistä puolet on kerrallaan erovuorossa. Näitä sääntöjä sovellettaessa ensimmäinen erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Erovuorossa oleva puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet ( 3 ) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään neljä ( 4 ) sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoontuessa pienimmällä päätösvaltaisella kokoonpanolla päätökset on kuitenkin tehtävä yksimielisesti.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

7. SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai se tai ne henkilöt, jotka hallitus on siihen määrännyt.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

9. SEURAN KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi – huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenellä on myös yksi ääni. Sitä edustavalla henkilöllä tulee olla asianmukainen valtakirja. Kannattavalla henkilöjäsenellä tai kannattavaa yhteisöjäsentä edustavalla henkilöllä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja läsnä olevien äänivaltaisten jäsenten lukumäärä sekä tarkastetaan yhteisöjäseniä edustavien henkilöiden valtakirjat
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja suoritetaan vaali erovuoroisten hallituksen jäsenten osalta
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

10. SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä. Niille jäsenille, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa, kutsu voidaan lähettää sähköpostitse.

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään sen jäljellä olevat varat seuran tarkoituksen edistämiseen kokouksen määräämällä tavalla.

Toimintansa tukemiseksi seuralla on oikeus omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.


Rozentāls-seura ry. Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.rozentals-seura.fi sekä seuran sosiaalisen median kanavat Facebook, YouTube, LinkedIn ja Instagram ja on laadittu / päivitetty 22.09.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Ei saavutettava sisältö

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

 • Havaittava: Aiemmin laaditut artikkelit ja muut sisällötSaavuttamaton sisältö ja sen puutteetKaikkien aiemmin laadittujen sisältöjen saavutettavuutta ei ole tarkistettu. Kotisivut uusitaan syksyn 2020 aikana ja saavutettavuus otetaan tällöin huomioon.Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähköpostilla

info@rozentals-seura.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000